logotyp
Login

Provoz mateřské školy

Režimové požadavky
Provozní doba mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin.Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. Podrobně rozepsáno ve školním řádu. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.

a) Nástup dětí:

Dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8,00h) předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

b) Spontánní hry:

Od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

c) Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem):

Probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

d) Pohybové aktivity:

 • denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry
 • průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
 • 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti
 • denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

e) Pobyt venku:

 • minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 10 – 11:40 hodin, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů
 • v letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven
 • pobyt venku se neuskutečňuje v mrazu pod –10°C, při silném větru, dešti a při inverzích
Pozemek k pobytu venku:
 • Co nejvíce využíváme školní zahrady, vycházky jsou zařazovány dle potřeby v omezené míře.
Údržba školní zahrady:
 • - sečení trávníků dle potřeby – sečení zajišťuje SRO Kovářov
 • - denně zakrývání pískoviště
 • - v létě dle potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti
Způsob využití pobytu venku:
 • - spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou

f) Odpočinek, spánek:

 • vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min. odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity (doplňkové aktivity, klidné hry)
 • lehátka denně stele školnice tak, že nejprve proklepe a ustele lůžkoviny, navrch rozloží dětem pyžama, aby došlo k jejich provětrávání a později je zastele

g) Stravování:

 • je zajištěna vlastní strava připravená ve školní kuchyni - svačiny se podávají v době od 8.30 do 9.00 hodin, odpoledne od 14,00 do 14,30 hodin
 • kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají a samy se obsluhují
 • vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené
 • obědy se vydávají od 11.45 do 12.00 hodin, polévku si nalévají starší děti samy a malým dětem
 • polévku nalévá školnice,hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má právo si žádat o množství jídla, při obědě používají starší děti příbory, po obědě uklidí nádobí na místo k tomu určené - všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka

h) Pitný režim:

Děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v termonádobách. Starší děti se obsluhují samy a mladším pomáhají učitelky. Učitelky vedou děti k pití, termonádoby doplňuje provozní personál vždy dle potřeby. Školnice se průběžně stará o omývání skleniček. Nápoje jsou obměňovány – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje.

i) Otužování:

 • pravidelné větrání tříd
 • topič sleduje vytápění prostor školy
 • dodržován dostatečný pobyt dětí venku
 • kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ
 • v letních měsících zajištěny různé hry s vodou na školní zahradě

j) Hygiena:

 • děti nechodí na toaletu hromadně, ale po skupinkách a to děvčata a kluci odděleně
 • při mytí rukou děti také nechodí hromadně, ale průběžně podle potřeby a před stravováním


Tento provozní řád nabývá účinnosti 1.1.2008.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola Kovářov

Kovářov 107
398 55 Kovářov

tel/fax: 382 594 186

739 456 403
737 177 986

e-mail: mskovarov@volny.cz

ID datové schránky: msqktd5
Mateřská škola Kovářov

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign